Privacy

Dr pet is onderdeel en handelsnaam van Dierenkliniek De Groote Vriend, gevestigd aan de Zandstraat 17A, 5391 AL, te Nuland, gemeente ’s-Hertogenbosch, Nederland.

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid 

1.1 Drpet.nl verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Drpet.nl inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie. 

1.2 Drpet.nl respecteert en beschermt uw privacy. Drpet.nl zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving (AVG/GDPR) wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.Drpet.nl kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.  

1.3 Eenieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achter laat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft Drpet.nl toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven. 

1.4 Drpet.nl zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren. 

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Drpet.nl.

2.2 Drpet.nl gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften.

2.3 Drpet.nl zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Drpet.nl daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Drpet.nl. 

2.4 Inschrijver kan er bij Drpet.nl voor kiezen of zijn/haar gegevens gebruikt worden om op de hoogte gehouden te worden van gepersonificeerde informatie (door inschrijver aangegeven waaruit deze bestaat) en de verschillende mogelijkheden van de diensten van Drpet.nl, al dan niet via een nieuwsbrief.

2.5 Drpet.nl zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

Artikel 3 Wijzigen van persoonsgegevens 

3.1 Een inschrijver heeft via zijn/haar persoonlijke toegangscode en wachtwoord toegang tot zijn/haar eigen profiel en kan altijd zijn/haar persoonsgegevens inzien. Inschrijver heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te veranderen en/of laten verwijderen. 

3.2 Inschrijvers jonger dan 18 jaar kunnen niet geregistreerd worden.

Artikel 4 Koppeling websites derden  

4.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.Drpet.nl. Drpet.nl heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Drpet.nl bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.  

Wij wisselen gegevens uit met onderstaande partijen. Er wordt alleen informatie uitgewisseld met onderstaande partijen als het een onderdeel vormt in de bestelling. 

Artikel 5 Veiligheid  

5.1 Drpet.nl doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Drpet.nl fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens.

Artikel 6 Verdenking misbruik 

6.1 Drpet.nl behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Drpet.nl in dit geval het recht heeft om alle informatie van en over bezoekers en een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Drpet.nl heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Drpet.nl passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Drpet.nl en/of aangifte bij de politie.

Artikel 7 Cookies en IP-adressen 

7.1 Drpet.nl kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Drpet.nl, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen. 

7.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd. 

7.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Drpet.nl kan hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van Drpet.nl bemoeilijken.

Artikel 8 Wijziging privacyverklaring 

8.1 Drpet.nl heeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.Drpet.nl en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Drpet.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring. 

Artikel 9 Klachten 

9.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de klantenservice van Drpet.nl.

Artikel 10 Overgangs- en slotbepalingen 

10.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen. 

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Drpet.nl kunt u terecht bij klantenservice@drpet.nl